Nikolsburg
Today's Date: Wed August 15, 2018 | יום ד שופטים, ד אלול תשע"ח
DONATE | CONTACT | HOME
Nikolsburg
 

פרשת קרח עד - ?????? ????? ?' ??? ?????? ??????? ?????? ????

 

ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי (במדבר ט"ז א'),

ופירש רש"י ולא הזכיר בן יעקב שבקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמועל מחלקותם, וכו'.

ולכאורה הדבר צריך ביאור דמה לי אם נזכר שמו של יעקב או לא נזכר אחרי שאמת היה לוי בנו של יעקב ולא נשתנה דבר בזה.

ויובן עפ"י מדרש פליאה דאיתא "מה ראה קרח לחלוק על משה, פרשת פרה אדומה ראה" והוא מדרש פליאה אשר לפי פשוטו אין לו ביאור מה השייכות בין קרח לפרה אדומה.

והנה ידוע שאיתא בספה"ק דבאדם יש שני בחינות, יש בו הנשמה האלוקית אשר הוא חלק א-לוה ממעל ועליה נאמר אכן רוח הוא (איוב ל"ב ח'), אשר היא שואפת תמיד לעלות למעלה לדבק עצמה אל שורשה לא-ל חי, אך יש בו גם הנפש הבהמית אשר מושכת האדם למטה, וממנה נמשכים כל המידות הרעות והתאוות הרעים הנמצאים באדם.

ותכלית האדם בעולמו הוא להגביר הרוח על החומר, שהנפש הבהמית ג"כ תקבל עליה עול מלכות שמים, וכדמיון הבהמה אשר יש לו לאדם בחצירו שאם לא ישים עליה עול תלך לחצר אחרים או בחצירו שלו ותזיק לאין שיעור, ולכן נשנתה בין הארבעה אבות נזיקין השור, ואך אם ישים עליה עול אז יוכל להשתמש עמה לצורכו ואז תצא ממנה טובה גדולה להאדם ותהיה שור לעול וחמור למשא, וכן בהאדם עצמו אם לא ישים עול על נפשו הבהמית כמה וכמה נזק יהיה לו ממנה ויתנהג אז כמו חיה רעה, והרי אין שיעור כמה הבהמה יכולה להזיק לעצמה ולסובביה ורק עם עול יתעלה למעלה למעלה.

והנה קרח אכן צדיק גדול היה ומנושאי הארון היה, ועלה ונתעלה במעלות קדשים וטהורים, אך כשראה פרשת פרה אדומה התחיל לתמוה מדוע בחר השי"ת דווקא בפרה אשר לא עלה עליה עול בכדי לטהר טמאים, הרי  לכך היה מובחר יותר ליקח רק צדיקים אשר זככו את החומר להיות כצורה לשמש לצורך נעלה כזאת.

ולכן נתישב בדעתו שכנראה יש דרך שאפשר להעלות את הפרה הנפש הבהמית אפילו אם לא עלה עליה עול,  וממילא אם עד עתה היה צורך במשה רבינו לעמוד בראש בני ישראל ללמד את הדרך ילכו בה, הרי מעתה אין צורך בו כיון שכל העדה כולם קדושים ואיננו צריכים לראש שיאמר לנו מה נעשה ומה נפעל,  ואין צריך להיכנע לראשי ועיני העדה ולקבל עליו עול מלכות שמים.

וכי תאמר מה נעשה לנפש הבהמית שכל רצונה הוא להוריד שאול, לזה טען מי לנו גדול מפרה אדומה אשר נועדה לטהר טמאים וכל כולה היא דווקא באופן כזאת אשר לא עלה עליה עול, שהשי"ת מקפיד שיהיה בדווקא באופן שלא יעלה על המטהר עול מלכות שמים, וטעותו של קרח היתה שהשי"ת אמר למשה "ויקחו אליך" לך אני מגלה טעמי פרה ולא להם, דהיינו שאין ללמוד ממעשי פרה לעניני עבודת השי"ת כיון שלא נתגלה לנו טעמה ורק למשה נתגלה טעמה.

ובזה יובן המדרש "מה ראה קרח לחלוק על משה" שלא להיכנע לגדול הדור ולשאול דעת תורה בכל עניניו, "פרשת פרה אדומה ראה" ששם צריך בדווקא ללא עול ולכן הוריד מעליו עול ההכנעה, שהרי חכם הוא דיו ואינו צריך לדעת אחרים, ולא הוא לבדו אלא "כל העדה כולם קדושים" וכל אחד ואחד יכול לעשות כאוות נפשו אם טוב ואם רע ואינם צריכים לא למשה ולא לאהרן.

ובזה יובנו דברי רש"י הקדוש שפתחנו בהם, דהנה יעקב הוא בחינת ענוה דכתיב "עקב ענוה יראת ה'" (משליכ"ד ב') שרק ע"י שמחזיק עצמו לעקב ומכניע עצמו לגדולי ישראל ולעשות ככל אשר צוותה עלינו תורתינו הק' ואינו משנה מדררכי התורה אפי' זיז כל שהוא אז זוכה ליראת שמים, אך בהפך ח"ו אז מביא על עצמו מה שהביא קרח על עצמו.

ולכן בפסוק נכתב "בן יצהר בן קהת בן לוי" כיון שקרח סבר שיכול בדרכו העקלקלה להגיע למדריגת 'יצהר' מלשון צהר תעשה לתיבה להאיר ולזרוח, וכן שיהיה בדרגת "ולו יקהת עמים", וכן ענין "בן לוי" מלשון דבקות כלשון הכתוב "הפעם ילוה אישי אלי", כל אלו המדריגות חמד לעצמו ולכן הוזכרו כאן, אך במעלה אחת לא אבה בה והוא עקב ענוה ולכן לא הוזכר כאן "בן יעקב" שהיה הפך כוונתו.

ומזה יראה אדם יקח מוסר אשר רק אם יכניע את נפשו נפש הבהמית תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול מלכות שמים, או אז יוכל לנצל כראוי גם את החומר לעלות על ידיו במעלות בית קל, ואז יזכה לרב טוב הצפון לצדיקים  אמן.  

 

(ש"ס פרשת קרח תשס"ה)

This Weeks Divrei Torah is dedicated in honor of:
Shmuel ben Chaim
Feinberg A"H
5708-5769 9 Shvat

This Weeks Divrei Torah is dedicated in honor of:

 
 
 
 
® 2008-2010 Nikolsburg.org
Online Payments
Disclaimer & Privacy
Nikolsburg Torah On Parsha Jewish Living Nikolsburg Nikolsburg Photos Nikolsburg Videos